Kontakt os

Kompensationsordningerne, der er indført for at hjælpe erhvervslivet under Corona, kræver at der er visse forhold, som skal overvejes henimod i slutningen af 2020, hvis man er selvstændig. Vi giver et overblik over status lige nu.

Revisorbistand

Udvalgte modtagere af Corona-kompensation har allerede ved udbetalingen fået besked på, at de skal have bistand af en godkendt revisor. Dette omfatter at man er blevet pålagt at indsende slutopgørelse med revisorbistand senest den 8. december 2020 – det er dog vores opfattelse, at fristen vil blive flyttet til 8. februar 2021, hvis der er tale om kompensationsordningerne for faste omkostninger eller kompensation til selvstændiges mv. omsætningstab. 

Er du usikker på om du er omfattet af kravet om revisorbistand, så kan du se det i tilsagnsbrevet, som kom i e-Boks da du fik udbetalt kompensationen. Erhvervsstyrelsen skrev i brevet: ”Det meddeles allerede nu at de oplysninger og den dokumentation, I indsender, skal være bekræftet af en uafhængig, godkendt revisor.”

Uagtet kravet om revisorbistand og den eventuelt udskudte indberegtningsfrist kan det være relevant at kontakte revisor allerede nu, da dette under alle omstændigheder påvirker årsregnskabet, og fordi revisorbistanden formentlig vil komme til at omhandle at slutopgørelsen er lavet korrekt, og/eller at man har overholdt betingelserne. Hvis dette fx indebærer at bogføringen bringes op til dato, eller at der sker korrekt periodisering, kan det være relevant at forberede dette arbejde allerede nu. Kontakter man først revisor hen imod fristens udløb er der risiko for, at arbejdet ikke kan gennemføres i tide.

Krav om tilbagebetaling

Der er krav om tilbagebetaling af den fulde kompensation, hvis man tjener over 800.000 kroner i 2020. Med i indtjeningen skal beregnes:

  1. Personlig indkomst
  2. Aktieindkomst fra selskaber hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation
  3. Skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Det er uvist om kravet om 800.000 kr. ender med at gælde både personlige virksomheder og selskaber, men som det er udformet nu inkluderer det begge. De helt præcise opgørelsesregler for de 800.000 kroner kendes endnu ikke, men som det ser ud lige nu, skal man medregne de tre forhold således:

  • Personlig indkomst i stil med hvordan beløbet fremgår af årsopgørelsen. Det vil sige efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og pensioner, men før skat.
  • Aktieindkomst fra selskaber hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation betyder for eksempel udbytte – dog kun hvis dette er modtaget fra en virksomhed som har benyttet sig af kompensation for selvstændige eller andre kompensationsordninger.
  • For så vidt angår resultat fra virksomhed i virksomhedsordningen lægger Erhvervsstyrelsen op til, at der er tale om resultat før renter. I modsætning til personlig indkomst vil der formentlig ikke kunne fradrages arbejdsmarkedsbidrag. Ligeledes ser det også ud til, at overskuddet medregnes totalt set, uanset om der sker hel eller delvis opsparing eller ej. På nuværende tidspunkt ser det imidlertid ikke ud til, at hævning af opsparet overskud fra tidligere år i virksomhedsordningen regnes med.

Helt generelt skal man overveje, om man ønsker at indrette sig på disse regler i 2020, og hvad det i så fald kræver af forberedelser, dokumentation m.m.

Tilbagebetaling i årsregnskabet

Bemærk, at et evt. tilbagebetalingskrav skal medtages i årsregnskabet for den virksomhed som har modtaget kompensationen.

For eksempel: Hvis der skal udarbejdes årsregnskab med balancedag 30. juni 2020, som skal indsendes inden udgangen af november, skal der allerede nu tages stilling til tilbagebetalingskrav m.m. i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet. Tilsvarende gælder naturligvis for årsregnskab med balancedato 30. september, som har frist den 28. februar 2021, og for årsregnskab for året 2020, som har frist 31. maj 2021.

Vi hjælper gerne

Kontakt os, hvis du har brug for vores indsats – i forbindelse med dette, eller hvis der er andre ting relateret til din virksomheds økonomi vi kan hjælpe med!