Kontakt os

Som det vil være bekendt, hvis man følger med i nyhederne fra revisionsverden, så er der vedtaget ny Bogføringslov, som medfører omfattende ændringer i 2024 og 2026. Vi har tidligere skrevet om den digitale omstilling, som er en del af de nye tiltag, samt om at visse af de digitale krav er udsat til senere end forventet.

Imidlertid er der også visse ændringer og krav, som gælder allerede fra 1. juli 2022, og som derfor kræver, at man kommer i gang med det nødvendige arbejde nu, hvis man skal være klar til at leve op til dem.

Hvad gælder fra 1. juli 2022?

På den helt korte bane skal man som erhvervsdrivende være forberedt på, at følgende ændringer træder i kraft:

 • Definition på ”regnskabsmaterialet” er udvidet til også at omfatte grundlag for ledelsesberetning, noter og skøn, samt dokumenter som tilsvarer revisionsprotokollat. For eksempel vil beregningen af antal ansatte til regnskabet således være defineret som regnskabsmateriale.
 • Bogførings- og opbevaringsbeskrivelse (systembeskrivelse) skal foreligge, inklusive navne på ansvarlige.
 • Afstemninger skal foretages senest på tidspunktet for frister for indberetning.
 • Hvis virksomheden ophører med bogføringspligten, skal den sidst fungerende ledelse sørge for betryggende opbevaring af regnskabsmaterialet. Ved skift af ledelse, har fratrædende ledelse pligt til at overlevere regnskabsmateriale til ny ledelse.
 • Ny kontrolmulighed for Erhvervsstyrelsen til at kunne udføre kontrol af virksomheder der ikke har aflagt regnskab endnu, samt virksomheder der har fravalgt revision. Erhvervsstyrelsen kan give påtale, påbud, kræve regnskabsmateriale indsendt og kræve, at der indsendes erklæring fra en godkendt revisor om virksomhedens overholdelse af Bogføringsloven.
 • Mulighed for tvangsopløsning, hvis Erhvervsstyrelsens krav om påbud og indsendelse af regnskabsmateriale ikke overholdes.
 • Forhøjede bødestørrelser 10-250.000 kr. for små og 1,5 mio. kr. for store virksomheder. Der er graduering derimellem.

På lidt længere sigt

Ud over de ovennævnte ændringer skal man forvente, at nedenstående regler for regnskabspligtige – hvilket hovedsageligt vil sige selskaber – igangsættes i 2024, og for andre erhvervsdrivende i 2026, jævnfør nedenstående.

Der er hjemmel til igangsætning efter omsætningsgrænser, således at store virksomheder igangsættes først. Det er dog en forventet tidsplan, så man skal ikke blive overrasket over ændringer.

Selskaber m.v.: Hvad gælder 1. januar 2024?

 • Krav om digital bogføring i et digitalt bogføringssystem, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Man må gerne anvende sit eget system, men det skal overholde de samme krav som angivet i Bogføringsloven. Erhvervsstyrelsen udsteder bekendtgørelse om detaljekravene.
 • Opbevaring af bogføring og bilag skal ske digitalt i bogføringssystemet hos udbyder eller anden tredjepart. Hvis man anvender sit eget system, skal som minimum sikkerhedskopien opbevares hos tredjepart.
 • Krav om løbende automatisk sikkerhedskopiering.

Øvrige erhvervsdrivende: Hvad gælder 1. januar 2026?

De samme krav som ventes at gælde fra 2024 for selskaber, kommer fra 2026 til også at gælde ikke-regnskabspligtige virksomheder ifølge årsregnskabslovens regnskabskrav, med omsætning over 300.000  kr. årligt. Dette omfatter for eksempel følgende:

 • Personligt ejede virksomheder.
 • Andelsboligforeninger. Boligafgift indgår i vurdering af de 300.000 kr.
 • K/S hvor en komplementar er en person – hvis alle komplementarer er selskaber, gælder reglerne fra 2024.
 • I/S hvor en interessent er en person – hvis alle interessenter er selskaber, gælder reglerne fra 2024.
 • Erhvervsdrivende foreninger – hvis foreningen har over 7 mio. kr. i balance, 14 mio. kr. i omsætning og 10 ansatte, gælder reglerne fra 2024.

Hvis man er en ikke-regnskabspligtig virksomhed, og har en omsætning under 300.000 kr., er man også omfattet af loven generelt, men er ikke omfattet af pligt til systembeskrivelse eller digital bogføring og opbevaring.

Spørg din revisor

Det er en god ide at spørge en revisor, hvis man på nogen måde er i tvivl om forholdene vedrørende den nye Bogføringslov. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp – i forhold til dette, eller i øvrigt med ting der vedrører din virksomheds økonomi og regnskab!