Kontakt os

Har du private investeringer i unoterede selskaber? Så har vi godt nyt til dig!

Fra og med 2019, kan du som privat investor få et skattefradrag på op til kr. 400.000. Læs med her og få styr på hvad det vil sige!

Du får et ekstra fradrag

Personer får fra og med 2019 fradrag for investeringer i unoterede selskaber. Man kan maksimalt få fradrag for investering på op til 400.000 kr., (og op til 800.000 kr. fra 2023) og fradraget beregnes med 59% og som et ligningsmæssigt fradrag. Værdien er dermed ca. 15%. En investering på 100.000 kr. medfører altså at du får ca. 15.000 kr. af Skat.

Det medfører komplicerede regler nedenfor, men trods alt indføres skattefradrag ved investeringer, hvilket vi hilser velkomment.

Kun private investeringer

For at opnå fradraget kræves, at du investerer personligt. Investeringer som sker gennem holdingselskaber, kvalificerer ikke til fradrag.

Dét medfører antageligt at investorfradraget vil blive brugt af mindre førstegangsinvestorer. Hvorimod gentagelsesinvestorer formentligt de fleste gange vil investere gennem holdingselskab (som ikke kvalificerer til fradrag).

Når du senere har tab eller gevinst

Når du realiserer dine kapitalandele, bliver du beskattet af gevinst eller får fradrag for tab. Det sker med 27 / 42 procent, afhængig af størrelsen (progressionsgrænsen er på 108.000 kr. for gifte). Skatteværdien af tab modregnes i anden skat. Dette ændres ikke som følge af, om du har fået investorfradrag ved købet.

Hvis du således har skudt 400.000 kr. ind i et selskab, som du senere må sælge for 0 kr. (fx konkurs), vil du således opnå både investorfradrag (ca. 60.000 kr.), og skattefradrag for tabet. Tabet ved salg er 400.000 kr. som udløser en negativ skat på 151.800 kr. som kan modregnes i anden skat. Samlet set har du fået 211.800 kr. eller ca. 53 % betalt af Skat.

Krav

En række krav skal være udfyldt:
  • Der skal være tale om et unoteret selskab, selskabet skal være i en opstarts- eller vækstfase (eller en opfølgende investering skal følge forretningsplan). 
  • Selskabet må ikke være et pengetanksselskab.
  • Selskabet beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro. 
  • Selskabet har ikke i de seneste 3 år foretaget udlodninger/opkøb af egne aktier, der overstiger resultatet efter skat. 
  • Selskabet er ikke kriseramt. 
  • Selskabet har ikke undladt at tilbagebetale EU-ulovlig støtte. 
  • Målselskabet modtager kapitalindskud på max 15 mio. euro. 
  • Investor/nærtstående må ikke i 3 år have ejet kapitalandele eller have overdraget aktiver til selskabet. 
  • Endelig må selskabet ikke have været modtagende selskab i en skattefri omstrukturering hvis investor i samme periode har ejet aktier i det indskydende selskab. Konkret rådgivning forudsættes, da denne liste er sammenskrevet for at lette overskueligheden.

Vi skal som godkendte revisorer, afgive erklæring om at betingelserne er opfyldt inden investeringen er på plads. Selskabet skal stå for at indberette fradraget.

Genbeskatning

Investor bliver genbeskattet hvis aktierne sælges inden 3 år. Dog ikke, hvis salgssummen inkl. udbetalte udbytter ikke overstiger 50 % af den oprindelige investering. Man bliver også genbeskattet hvis man overdrager aktiver indenfor 3 år til målselskabet, eller hvis det bliver et pengetanksselskab. Der er tillæg på 3 % for hvert år fra udløb af indkomstår, hvori fradrag er taget

Kontakt os, hvis du vil høre mere.