Kontakt os

For de fleste virksomheder vil der som følge af Corona-epidemien være forhold omkring regnskabet for 2020, som man skal forholde sig til. I det følgende kigger vi på virksomheder i klasse B – det vil sige selskaber, erhvervsdrivende fonde m.m.

Ledelsesberetningen

Der er krav om at man beskriver dels virksomhedens væsentligste aktiviteter samt væsentlige ændringer til disse aktiviteter, og de økonomiske forhold der knytter sig til disse. Der kan også være beskrivelser af efterfølgende begivenheder samt usikkerheder, som anføres i ledelsesberetningen.

Det siger sig selv, at der kan være mange forhold som følge af corona der er relevante at medtage i ledelsens beretning for 2020. De bliver i øvrigt gentaget i noterne.

Resultatopgørelsen

Der skal dels ske indregning af modtaget eller eventuel tilgodehavende kompensation, dels ske indregning af de følgeomkostninger som er en konsekvens af coronavirus. Begge dele skal periodiseres korrekt, og der skal tages stilling til eventuelle tilbagebetalingskrav eller yderligere tilgodehavender. Dette er gældende uanset om man har ansøgt på balancetidspunktet eller ej.

Balancen

Der kan være potentielle nedskrivninger af en del aktiver som følge af coronavirus. Ligeledes skal der i balancen ske indregning af yderligere tilgodehavende kompensation eller forpligtelse til tilbagebetaling af kompensationen, som begge opgøres sammen med slutopgørelsen for kompensationen. 

Der skal tages stilling til indregning af eventuelt indskud på skattekontoen samt forudbetalt moms og a-skat m.v. På skattekontoen kan også indgå et rentefrit lån fra staten, som der regnskabsmæssigt skal tages stilling til.

Yderligere tilgodehavende kompensation samt forpligtelse til tilbagebetaling,må ikke modregnes vedrørende de forskellige kompensationsordninger, men der skal ske indregning af både tilgodehavender og gæld, altså bruttoindregning.

Noter

Det er i noterne relevant at anføre hvis der er usikkerhed ved indregning af måling, ligesom det er relevant at anføre, hvis der er usikkerhed om virksomhedens evne til fortsat drift. Det kan også være relevant at anføre en note selvom der ikke er usikkerhed om fortsat drift, som netop beskriver at der ikke er usikkerhed.

Det er også relevant at anføre note om efterfølgende begivenheder, hvis der er sket forhold efter balancedatoen som er betydende for regnskabslæser.

Virksomheden skal oplyse om resultatopgørelsesposter som er særlige. Således er det for eksempel relevant at beskrive modtaget Coronakompensation, afværgeomkostninger, nedskrivninger af aktiver m.m. Det er også relevant at beskrive ændringer i regnskabsmæssige skøn, som der kan være en del af i 2020 som følge af Coronavirus.

Under personaleomkostninger er det relevant at tage stilling til hvordan man viser personaleomkostninger samt antal beskæftigede, hvis der er sket hjemsendelse med eller uden lønkompensation.

Fortsat drift?

Hvis virksomheden ikke kan/skal fortsætte sin aktivitet (et tydeligt eksempel er en minkfarm), skal indregning og måling samt opstilling og klassifikation tilpasses afviklingen. Lidt populært sagt kan man sige at regnskabet 2020 skal omformes til realisation. Sammenligningstallene er det eneste der ikke påvirkes, ellers forbliver hele regnskabet som ellers.

Pas på tid & ressourcer

Det må forventes at såvel ledelse som revisor skal bruge ekstra tid på 2020-regnskabet til alle disse potentielle forhold. Vi anbefaler at man gør sig dette klart, både for så vidt angår hvornår ting kan påregnes at være gennemførte, og i forhold til at budgettere med relaterede merudgifter. 

Brug for hjælp?

Kontakt os gerne, hvis du har behov for vores bistand – i forbindelse med dette, eller hvis der er andre ting relateret til din virksomheds økonomi vi kan hjælpe med, i forhold til Corona-situationen eller i øvrigt!