Kontakt os

Som følge af Coronavirus-situationen er der 13. marts 2020 fremsat en række lovforslag, der har til formål at hjælpe erhvervslivet.

Skattekontoen

Normalt kan virksomheder have op til 200.000 kr. stående på skattekontoen. Det kræver at man forhøjer udbetalingsgrænsen via Skat.dk -> Skattekonto -> Udbetalingsgrænse. Alt over dette beløb tilbagebetales automatisk til virksomheden. Man betaler ikke negative renter af indestående på skattekontoen, så der er en rentemæssig fordel ved at have penge stående på skattekontoen, set i forhold til de fleste banker.

Det foreslås at der i perioden 25. marts 2020 til og med 30. november 2020, kan indskydes op til 10 mio. kr. på skattekontoen, som ikke tilbagebetales til virksomheden, og som der dermed ikke betales negativ rente af. Hvis man således pr. 25. marts 2020 sætter udbetalingsgrænsen op til 10 mio. kr., og indskyder disse, kan man inden 30. november 2020 få dem udbetalt til banken igen ved at sætte udbetalingsgrænsen ned.

Hvis man ikke senest den 30. november 2020 har valgt en ny udbetalingsgrænse på maks. 200.000 kr., vil beløbsgrænsen blive sat til 0 kr. Ønsker man en beløbsgrænse som ikke tilbagebetales (op til 200.000 kr.), skal man således selv indtaste en udbetalingsgrænse. Hvis man glemmer at sætte en ny udbetalingsgrænse før denne dato, kan man stadig gøre det efterfølgende, og foretage indbetaling til skattekontoen via netbank.

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AMB)

Betalingsfrist for A-skat og AMB forslås midlertidigt forlænget, så skat mv. for april 2020 til og med juni 2020 skal betales 4 måneder senere end normalt – se tabelopstilling her. Der er ingen ændring i fristerne for indberetning.

Hvis der ikke er indberettet rettidigt, sker der en foreløbig fastsættelse. Betalingsfristen er uændret 14 dage for dette.

Moms

Store virksomheder afregner moms månedsvist. Betalingsfristen forlænges midlertidigt for disse. Fristen for betaling for momsperioderne marts-maj, forlænges med 1 måned – dette fremgår også af tabelopstillingen.

Hvis man skal have momspenge tilbage, er det i dag et krav, at momsangivelser for tidligere perioder er indgivet, før negativt momstilsvar kan blive udbetalt. Dette lempes, således at dette krav ikke bibeholdes i perioden. SKAT har dog fortsat den normale mulighed for at tilbageholde udbetalingen i kontrolsituationer.

Der er ikke i forslaget ændringer af afregningsfristerne for kvartals- og halvårsafregnende virksomheder. Regeringen kigger på muligheden for at lempe fristerne for disse.

Sygedagpenge

Arbejdsgivere får ret til refusion for løn eller sygedagpenge, udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus, fra dag 1. Dette gælder uanset om de er syge, eller ikke kan varetage deres arbejde på grund af karantæne som følge af anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

Ligeledes får selvstændigt erhvervsdrivende ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus fra dag 1, også gældende uanset om fraværet skyldes smitte med virussen, eller at man ikke kan varetage sit arbejde på grund en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med coronavirus (for eksempel karantæne).

Lovforslaget forventes vedtaget 17. marts 2020, med tilbagevirkende kraft, hvor første fraværsdag på grund af coronavirus var 27. februar 2020 eller senere.

Spørgsmål eller brug for bistand?

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi sidder klar til at hjælpe, også i disse dage, med dette og i det hele taget.