Kontakt os

Der er sat mange milliarder kroner spil til Coronavirus-kompensation, og det kan måske være tillokkende at misbruge. Det har man fra myndighedernes side selvfølgelig også tænkt på, og derfor er der indført en række særlige konsekvenser for svindel med midler fra kompensationsordningerne.

Eksempler på misbrug

Den oplagte måde at misbruge kompensationsordningerne på er at manipulere med forskellige tal, og over- eller underdrive de faktiske forhold i virksomheden med henblik på at blive stillet mere gunstigt i forhold til kompensationsordningerne.

For eksempel kræver ordningen om kompensation for tabt omsætning for selvstændige, skal man have et omsætningstab på mindst 30%, ligesom ordningen om kompensation for faste omkostninger kræver et omsætningstab på mindst 35%. Hvis man nu undlader at indregne indtægter i kompensationsperioden, eller forsøger at udskyde indtægter fra kompensationsperioden til senere, vil man kunne hævde en større omsætningsnedgang end reelt, og dermed på papiret få ret til højere kompensation. Man vil også i nogle tilfælde kunne opnå en højere kompensation, hvis man indsender oplysninger om en større omsætning i referenceperioden end man reelt har haft.

Ligeledes kræves der minimum 12.500 kr. i faste omkostninger over en tre måneders periode, hvis man søger om kompensation for faste omkostninger. For en virksomhed med lidt lavere faste omkostninger kan det måske virke tillokkende at skrue lidt op for de angivne beløb, selvom det ikke er reelt, for lige at komme over grænsen.

For nogle kompensationsordninger kræves tilbagebetaling, hvis man har en indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Her kan det måske være en fristelse til at undlade at medtage en del af indtægterne på selvangivelsen, så man holder sig lige under grænsen. Eller man forsøger måske ikke tilstrækkeligt at begrænse sit tab perioden, fordi ”staten alligevel kompenserer tabet”.

Det siger forhåbentlig sig selv, at ingen af de ovennævnte eksempler er tilladt.

Hvidvask-loven

Ud over at falde ind under disse særlige forhold, der er specifikke for Corona-situationen, er misbrug af ordningerne i mange situationer ligeledes omfattet af den eksisterende hvidvasklov. Det er der for eksempel tale om i situationer, hvor man uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

Revisor – såvel godkendt som ikke-godkendt – bogholder, bank og lignende aktører er omfattet af hvidvaskloven, og har således en forpligtelse, under strafansvar, til at underrette Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (også kendt som Bagmandspolitiet), hvis man bliver opmærksom på aktiviteter, der er i strid med loven om hvidvask, eller får en mistanke som ikke kan afkræftes.

Forhøjede straffe

Som reaktion på alle disse overvejelser vedtog Folketinget i starten af april 2020 en lov, som forhøjer straffen for kriminalitet i forbindelse med coronavirus. Det omfatter for eksempel tyveri af håndsprit fra et hospital, men misbrug af kompensationsordningerne er altså også inkluderet, og vil udløse firdobbelt straf i forhold til det normale.

Hvis en erhvervsdrivende således afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte fra en hjælpepakke, som medfører udbetalt støtte på 1 million kroner, vil dette kunne medføre en fængselsstraf på 4 år.

De skærpede straffe gælder også for bøder – for eksempel: en økonomidirektør i en virksomhed har hjulpet til på ulovlig vis at opnå en økonomisk vinding på 1 mio. kr. til virksomheden ved uberettiget at modtage støtte fra hjælpepakker. Et sådan tilfælde vil medføre firedobbelt fængselsstraf, samt en tillægsbøde på 4 millioner kroner til økonomidirektøren, parallelt med fastsættelse af en bøde og konfiskation af den opnåede vinding hos virksomheden.

Bemærk at den forhøjede staf ikke blot pålægges hvis der er opnået støtte på ulovlig vis; det er strafbart i sig selv at manipulere sin ansøgning med henblik på at opnå uberettiget støtte, også selvom det ikke lykkes. Der er dermed forhøjet straf, hvis en person eller virksomhed har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger med forsæt for svigagtigt at opnå kompensation, uanset om kompensationen er opnået eller ej.

Lov 349 om forhøjede straffe er med andre ord ikke til at spøge med. Der bliver slået hårdt ned på misbrug af Corona-støtteordningerne. 

Vi hjælper gerne

Vi står til rådighed for bistand med at sikre, at dine ansøgninger om kompensation i denne svære tid er i overensstemmelse med reglerne. Vi hjælper også med rådgivning generelt omkring din virksomheds økonomi. Kontakt os, og fortæl om din situation og dine behov.