Kontakt os

Visse dele af skattelovgivningen er rettet mod ret specifikke virksomheder eller forhold, men er – naturligvis – ikke mindre væsentlige af dén grund. De kan også være nemmere at overse.

Er din virksomhed selskabsbeskattet, og ejer den ejendomme, der lejes ud, så er det nye lovudkast  omkring lagerbeskatning af ejendomme således noget, der kan have stor betydning, og som du derfor skal være opmærksom på.

Hvad og hvem

Lagerbeskatning vil sige, at selskaber bliver skattepligtige af en urealiseret gevinst – eller får fradrag for tab – i årets løb, beregnet som forskellen mellem dagsværdien af udlejningsejendomme primo og ultimo året.

De virksomheder, som på den måde bliver skattepligtige (eller fradragsberettigede) af urealiserede gevinster (eller tab) på deres ejendomme, er selskabsbeskattede enheder. Imidlertid er lagerbeskatningen ikke gældende selskabet som helhed. Det er derimod kun gældende for selskabets ejendomme der opfylder følgende tre kriterier:

  • På et tidspunkt i løbet af året har været lejet ud mere en 50% til tredjemand. Ejendomme som udlejes til sambeskattede selskaber, byggegrunde samt ejendomme under opførelse ikke er omfattet
  • Besiddes ultimo året
  • Indgår i en porteføljen af ejendomme som udgør mere end 100 mio. kr. opgjort til dagsværdi. Grænsen opgøres for koncernforbundne selskaber, efter Ligningslovens § 2 (ejendomme der ejes af skattetransparante enheder, for eksempel P/S, omfattes også hos ejeren af P/S’et og indgår i porteføljen)

Foreninger m.v. omfattes ikke, med mindre de er omfattet af selskabsskatteloven. Andelsboligforeninger er omfattet, men er kun skattepligtige af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, og dette omfatter ikke levering til medlemmer. De nye forhold gælder således kun andelsboligforeninger, som udlejer mere end 50% af ejendommen til ikke-medlemmer.

Når en ejendom er omfattet af lagerbeskatning, så fortsætter dette med at være tilfældet, så længe den skattepligtige enhed ejer ejendommen. Dette er relevant at være opmærksom på, hvis ejendommen for eksempel ikke længere udlejes, men overgår til domicilejendom, eller hvis porteføljen af ejendomme kommer under 100 mio. kr.

Både eksisterende og nye ejendomme er omfattet.

Skatten

Beskatningen udgør 22% af forskellen mellem dagsværdien ultimo og primo året. Der reguleres for køb og salg i året, og der ydes fradrag for vedligeholdelse, og også forbedringer, hvilket er nyt. Skattemæssige afskrivninger afskaffes for ejendomme omfattet af lagerbeskatning.

Overgangsordning

Reglerne skal efter planen træde i kraft for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2023 eller senere. Hvis man har kalenderårets som regnskabsår, træder reglerne således i kraft på denne dato.

Selskabet skal pr. ikrafttrædelsesdatoen værdiansætte omfattede ejendommes handelsværdi, betegnet “indgangsværdien”. Per samme dato skal der ligeledes laves avanceopgørelse efter de hidtidige reglers realisationsprincip, som om ejendommen var afstået til handelsværdien på tidspunktet for overgangen. Selve overgangen fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning udløser ikke beskatning af urealiseret gevinst eller tab; avanceopgørelsen anvendes til ”realisationssaldo”, og udgør beregningsgrundlag for om der skal ske beskatning eller fradrag efter første år under de nye regler.

Spørg din revisor

Vi holder os orienteret om myndighedernes udmeldinger, som vedrører virksomheders og selskabers økonomi og administration, og bistår selvfølgelig gerne, hvis du har behov for det. 

Du er altid velkommen til at kontakte os – i forhold til dette, eller hvis du har brug for regnskabs- eller revisionsbistand i øvrigt!