Kontakt os

Ifølge en nylig indgået politisk aftale, som allerede har opnået flertal og pr. udgangen af 2020 er delvist omsat i lov, vil der fremover blive ydet større – eller hurtigere – fradrag til virksomheder, som investerer i diverse aktiver. I visse tilfælde er der tale om fradrag, der overstiger den afholdte udgift.

Straksafskrivninger

Grænsen for at fradrage aktiver i anskaffelsesåret har hidtil været trukket ved 14.100 kroner. Dette beløb forhøjes ifølge aftalen til 30.000 kroner (2020-niveau).

Det samlede skattefradrag dækker fortsat hele anskaffelsessummen – det er blot tids- og beløbsrammer, der ændres. Hidtil har det været sådan, at hvis anskaffelsen lå i området mellem 14.100 kr. og 30.000 kroner, så ville aktivet efter de eksisterende regler skulle aktiveres og afskrives efter saldometoden, altså med 25% om året. Man opnåede således fradraget under alle omstændigheder, men over tid.

Forhøjelsen af grænsen til 30.000 kroner gælder anskaffelser, som foretages fra den 23. november 2020 og senere.

Mere fradrag end omkostningen

Hvis en virksomhed anskaffer fabriksnye aktiver i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022, kan der foretages skattemæssige afskrivninger på 116% af anskaffelsessummen. Reglen vil gælde for vare- og lastvogne, men ikke for personbiler og skibe, og heller ikke for maskiner, der drives af fossile brændsler.

Det er endnu uvist hvordan dette spiller sammen med reglerne for straksafskrivninger på mindre aktiver, altså om man får merfradraget selvom der sker straksafskrivning fordi man kommer under beløbsgrænsen for straksafskrivning.

Det er også usikkert hvad der skal ske, hvis man sælger det pågældende aktiv. En mulighed kunne være, at man skal genbeskattes af de tidligere tillagte 16% til skattefradraget, eller at man bliver genbeskattet af den del af merfradraget, som er tilbage i salgsåret. Der kommer dog formentlig værnsregler som skal forhindre snyd med ordningen, for eksempel gentagne køb og salg af det samme aktiv med henblik på at opnå uretmæssige skattebesparelser.

Endeligt er det usikkert om egen-fremstillede aktiver opfylder krav til merfradraget.

Skattebesparelsen over årene udgør 3.520 kroner for hver 100.000 kr. der investeres (22% af 16.000 kroner). Hvis man køber et aktiv til 100.000 kroner skal der afskrives 25% af 116.000 kroner i det første år, 25% af 87.000 kroner i det andet år, og så fremdeles, til hele beløbet er afskrevet. Den faktiske skattebesparelse er 880 kroner i det første år (selskabsskat 22% x afskrivning 25% x 16.000 kr.).

Omkostninger til forskning og udvikling

I indkomstårene 2020, 2021 og 2022 kan der foretages fradrag med 130 % for udgifter til forskning og udvikling.

For indkomståret 2020 er der et loft over skattefradraget på 845 mio. kr. pr. virksomhed. Dette loft hæves til 910 mio. kr. for indkomstårene 2021 og 2022. Ved sambeskatning gælder loftet for alle de sambeskattede virksomheder under et.

Hvis der anvendes 100.000 kroner til forskning og udvikling, kan der dermed skattemæssigt fratrækkes 130.000 kroner. Merfradraget på 30.000 kroner svarer til en skattebesparelse på 6.600 kr. (22% x 30.000 kr.).

Bogføring

Det er relevant at registrere i bogføringen, om aktiver (uanset om de straks-fradrages eller aktiveres) opfylder reglerne for fabriksnye anskaffelser fra 23. november 2020 til udgangen af 2022, samt typen af aktiv, og dermed om der kan tillægges 16% til den skattemæssige anskaffelsessum.

Tilsvarende er det relevant at registrere omkostninger til forskning og udvikling i bogføringen separat, hvis de opfylder betingelserne for yderligere 30% skattefradrag.

Endelig er det naturligvis relevant at registrere hvorvidt anskaffelse af aktiver sker før eller efter den 23. november 2020.

Brug for hjælp?

Som altid er du velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om dette emne – og i øvrigt, hvis der er noget omkring din virksomheds økonomi, som vi kan bistå med!