Kontakt os

For at hjælpe erhvervslivet med at komme gennem Corona-tiden er der i løbet af året indført en række forskellige kompensationsordninger med forskellige tidsrammer. Nogle af de oprindelige ordninger er udfaset, og nye er opstået – vi giver et overblik.

De store gamle

De ordninger der er udfaset er:

  • lønkompensation
  • kompensation for tabt omsætning til selvstændige
  • kompensation for faste omkostninger

Der kunne søges om kompensation fra nedlukningens start frem til den 8. juni i år, med en asøgningsfrist den 30. september. Virksomheder, der har ansøgt om kompensation for faste omkostninger inden denne frist, og som helt eller delvist har fået afslag af Erhvervsstyrelsen, har mulighed for at genansøge til og med den 31. oktober.

Ovenstående gælder både for den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, og for den del af den målrettede kompensation for faste omkostninger, der har ansøgningsfrist den 30. september.

Tilsvarende er der, såfremt det indsendte ikke godkendes af revisor, mulighed for at genansøge til og med den 31. oktober.

Faste omkostninger

Eftersom forholdene i samfundet endnu ikke er normaliseret vil der blive åbnet mulighed for at søge kompensation for faste omkostninger, hvis man er ramt af restriktioner omkring begrænset åbningstid. Det kræver at man kan dokumentere, at virksomheden:

  1. er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid og
  2. har oplevet en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid.

Kompensationsperioden følger perioden, hvor den delvise nedlukning er gældende. Referenceperioden for omsætningsnedgangen vil være den tilsvarende periode i 2019, medmindre der er særlige omstændigheder – for eksempel at virksomheden er nystartet og således ikke havde omsætning i denne periode.

Kompensationsprocenten vil svare til den eksisterende trappemodel med 12 trin, fra 25% kompensation ved en omsætningsnedgang på 35% til 80% kompensation ved en omsætningsnedgang på 90% eller derover.

Ordningen omfatter også underleverandører til tvangslukkede. Statsstøttegodkendelse forudsættes først.

Ikrafttrædelse

Den nye aftale gælder fra den 19. august til den 31. oktober, med mulighed for forlængelse året ud, såfremt der fortsat vil gælde begrænsninger på åbningstiden. Der er ikke kommet bekendtgørelse endnu.

Særlig aftale for små

Der indføres en særlig foranstaltning for virksomheder, der maksimalt har 5 fuldtidsansatte (det antages, at eventuelle deltidsstillinger skal omregnes). Såfremt det for virksomheden ikke vil være økonomisk rentabelt at holde åbent som følge af de nye restriktion på åbningstid, gives der mulighed for at få dækket op til 90 pct. af de faste omkostninger.

Det er en forudsætning for den højere støtteprocent, at virksomheden ingen omsætning har i kompensationsperioden.

Restaurationsbranchen

Barer, restauranter, caféer og lignende, som er underlagt restriktioner på åbningstiden, kan få kompensation for tabt omsætning. Det kræver at der dokumenteres omsætningsnedgang på mindst 30 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid. Minimumsperioden, der kan søges om kompensation for, er 14 dage, og opgøres forholdsmæssigt i forhold til samme periode sidste år.

Kompensationen vil udgøre 90 pct. af omsætningstabet i den konkrete periode, dog maksimalt et forholdsmæssigt beløb svarende til op til 23.000 kr. pr. måned. Dette er det samme som i den eksisterende ordning.

Vi bistår gerne

Kontakt os, hvis du har behov for det – i forbindelse med dette, eller hvis der er andre ting relateret til din virksomheds økonomi vi kan hjælpe med!