Kontakt os

Fra 1. januar 2024 opkræves grundskyld for ejerboliger på en ny måde. Hvor den tidligere blev opkrævet på et separat indbetalingskort, vil den fremover skulle afregnes i forbindelse med ejers øvrige skattemæssige forhold.

Ejendomme ejet af selskaber

Hvis et selskab ejer en ejerbolig, opkræves grundskyld via selskabets Skattekonto. Opkrævningen sker i to årlige rater. Man skal være opmærksom på, at grundskyldsbetalingen ikke kan registreres specifikt som sådan i Skattekontoen; enhver indbetaling vil automatisk dække den først opståede gældspost. Det er således af afgørende betydning, hvornår man foretager indbetalingen.

Denne afregning skal naturligvis indgå i bogholderiet, men omfatter ikke noget, der kan forventes at give udfordringer i øvrigt.

Ejendomme ejet af en person

Hvis en beboelsesejendom er ejet af en fysisk person, vil opkrævning af grundskylden ske via forskudsopgørelsen, altså sammen med personens øvrige betaling af skat.

For en udlejningsejendom skal dette bogføres i udlejningsejendommens regnskab. Hvis afregningen sker som en del af B-skat over ti rater, skal grundskyld bogføres med 1/10 som omkostning i bogføringen for udlejningsejendommen, med modpost på mellemregningskontoen/refusion. Man kan også vælge at bogføre det samlede beløb ultimo året.

Det er også muligt at afregne delvist via B-skat og delvist via A-skat – men da disse forekommer i henholdsvis ti og tolv rater, og bogføringen skal deles op efter en forholdsmæssig fordeling, så virker dette ganske omstændeligt.

Man bør derfor overveje, om ikke det kunne være hensigtsmæssigt, at:

  1. bogføre de løbende skattebetalinger som private hævninger, og
  2. den samlede grundskyld ultimo året med modpost på refusion (reducering af private hævninger).

Man må ikke bogføre den samlede grundskyld primo året, hvor den ikke er forfalden endnu.

Ejendomme med flere ejere

Hvis en ejerbolig har flere ejere, som alle er fysiske personer, forventer vi der sker opkrævning hos hver ejer med den registrerede ejerandel.

For øvrige ejerboliger med flere ejere – for eksempel hvor selskaber, foreninger og personer ejer en ejendom sammen – vil der blive registreret en ”hovedejer”. Opkrævningen sker hos denne hovedejer. Hovedejeren må således foretage videre opkrævning hos de andre deleejere.

Hvis vi antager at der er tale om en udlejningsejendom, vil omkostningen til grundskyld skulle indgå i bogholderiet. Som følge af dette vil man se forskellige typer af bilag i regnskabet for udlejningsejendomme med delvist ejerskab.

Kontakt os

Hvis du har brug for hjælp med dette, eller med andre ting der vedrører din eller dit selskabs økonomi og regnskab, er altid velkommen til at kontakte os!